Waarover u akkoord gaat i.v.m. de gegevensverwerking.

U gaat akkoord dat GBS Wippelgem en GBS Belzele de ingevulde persoonsgegevens conform haar privacybeleid behandelt. Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor het aanmelden van uw kind tijdens het huidige aanmeldjaar en voor de evaluatie van de aanmeldingsprocedure. We verwijderen deze gegevens uit de database  na het einde van het schooljaar waarvoor het kind wordt aangemeld. U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien, foute gegevens aan te passen of te verwijderen. Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het via evergem@aanmelden.be. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.

We nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de AVG, desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring trachten we uw vragen met betrekking tot de gegevensverwerking in het kader van het aanmeldingssysteem te beantwoorden.


Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

AGODI en de schoolbesturen treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Ieders verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. De gegevens worden verwerkt op basis van het algemeen belang dat aan de verantwoordelijken is opgedragen.

FrontForce NV is verwerker voor AGODI die instaat voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van het systeem en de software.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer van de aanmeldingsprocedure door te mailen naar geert.ryckaert@sgevergem.be. 

U kunt daar ook terecht met opmerkingen en suggesties.